Behandling

«BehandlingJeg er fullstendig mislykket». «Ingenting av det jeg gjør er riktig». «Jeg er lat og uansvarlig». «Jeg kommer sikkert til å mislykkes hvis jeg prøver å ta eksamen».

Slike negative tanker er typiske for deprimerte mennesker. Tanker som disse kalles automatiske tanker i kognitiv terapi. Grunnidéen er at flere psykiske symptomer har sitt utspring i automatiserte tanker og antagelser om en selv og verden. En behandling starter gjerne med en grundig kartlegging av tanker som er forbundet med plagene.

Et av hovedmålene ved kognitiv terapi er nettopp identifikasjon og forandring av automatiske tanker. Tanker som disse kan dukke opp automatisk når man er i en spesiell situasjon og/eller husker viktige negative hendelser fra fortiden. Behandlerens oppgave blir å hjelpe klienten til å utforske det logiske grunnlaget for de tankene han har, med tilhørende adferd, samt å hjelpe henne til å etablere alternative måter å tenke, føle, handle på. På denne måten kan en påvirke underliggende oppfatninger – leveregler som danner grunnlaget for våre handlinger og tankemønstre.

Bakgrunn og dokumentasjon

Kognitiv terapi er en form for psykologisk behandling som er blitt utviklet av Aaron Beck og medarbeidere i Philadelphia (Beck Institute of Cognitive Therapy and Research). Metoden ble først utviklet for depresjon, senere også for angstlidelser.

Kognitiv terapi bygger på kognitiv psykologi som er den delen av psykologien som handler om menneskets informasjonsprosesser, det vil si hvordan vi innhenter, bearbeider og anvender informasjon. I det inngår hukommelse, tanker og følelser. Grunntanken i terapien er at emosjon og atferd i høy grad blir bestemt av hvordan mennesker strukturerer sin verden ved hjelp av tenkning. Kognitiv terapi og behandling er en psykoterapiform som er godt dokumentert.

Det er i dag en betydelig mengde internasjonal forskning som støtter effektiviteten av kognitiv terapi for de fleste psykiske lidelser. De beste behandlingsresultater har vært for angst og depresjonslidelser (inkludert fobier, panikkangst, generell angst og tvangslidelse). Forskning viser også lovende behandlingsresultater for spiseforstyrrelser, alkoholproblemer, samlivsproblemer, manisk-depressive lidelser, personlighetsforstyrrelser og psykoser.